Juurilla

Alussa oli Sana - Et, Alef ja Tav

Raamattu menee suoraan asian ytimeen heti ensimmäisessä lauseessaan:

Alussa Jumala loi taivaat ja maan.

Noissa muutamassa sanassa on sanottu kaikki. Raamatun ensimmäinen lause sisältää kaiken informaation ja ilmoituksen Jumalamme kaikkivaltiudesta ja asemasta, Herruudesta ja Luoja-asemasta.

Kaikki tämä on nähtävissä maailman kaikista Raamatun käännösteksteistä.

Mutta, mitä käännökset missaavat? Vai onko niissä jo kaikki sanottu?

Ilmoitukseen saadaan todellista syvyyttä kun luemme tuon lauseen hepreaksi. Alkukielen sanomassa piilee valtavia syvyyksiä läpi Raamatun, ja jo pelkästään ensimmäinen lause avaa meille maailman, joka hengästyttää, suorastaan pyörryttää huikealla valtavuudellaan ja laajuudellaan. Ihminen voi viettää vaikka kaiken hereillä olevan aikansa ja elonsa Raamatun kielen parissa, eikä siltikään pääse pintaraapaisua pitemmälle.

Me raaputamme nyt Raamatun ensimmäisen lauseen pintaa. Aloitamme sen tarkastelun heprealaisesta kontekstista käsin.

Bereshit bara Elohim et hashamajim v´et ha-aretz הארץ׃ ואת השמים את אלהים ברא בראשית (KIRJOITTAJAN HUOM.: JOSTAIN SYYSTÄ HEPREANKIELEN SANAT OVAT TÄHÄN KOPIOITUNA KÄÄNTYNEET LAUSEESSA PÄINVASTAISEEN JÄRJESTYKSEEN EIVÄTKÄ MUOKKAAMISYRITYKSISTÄ HUOLIMATTA SUOSTU VAIHTAMAAN KIELIOPILLISESTI OIKEAAN JÄRJESTYKSEEN. SIITÄ PAHOITTELUT.)

(Alussa loi Jumala taivaat ja maan, 1. Moos 1:1. Käännös käännetty vastaamaan heprealaista sanajärjestystä.)

Lauseen keskeltä löytyy lihavoituna kirjaimet alef ja tav (את), joista muodostuu sana "et".

Sanaa ei löydä yhdestäkään maailman Raamatun käännöksistä. Hepreankielessä kyseistä sanaa käytetään merkkinä viittaamaan, osoittamaan suoraan johonkin objektiin. Tässä lauseessa se osoittaa sanaan "taivaat" (hashamajim, השמים). Tässä päästään mielenkiintoisen asian äärelle, sillä sana "et" juontaa sanasta "ote" (ארת), joka suomeksi tarkoittaa "merkkiä".

Kaikkiaan todisteet viittaavat siihen että et-sanalla on oma painokas merkityksensä. Se on Raamatun ensimmäisessä lauseessa siksi, että se herättäisi huomiota lukijan silmissä.

Sen on tarkoitus erottua tekstistä siksi, että se tahtoo sanoa jotain.

Jumalan auktoriteetti sanan takana

Rabbiinisen tulkinnan mukaan et-sana löytyy ensimmäisestä lauseesta siksi koska se on todisteena siitä että Jumalan sana loi taivaat ja maat. Kyseisen tulkinnan mukaan Jumala puhui hepreankielellä maailman fyysiseen olomuotoonsa, siten hepreankielen ollessa puhdas ja jumalallinen kieli.

Yhden tulkinnan mukaan "on tiedettyä... että hepreankieliset aakkoset luotiin ensimmäisenä, ja että sen jälkeen Pyhä loi kaikki maailmat näitä kirjaimia käyttäen. Tämä on Tooran ensimmäisen lauseen kätketty merkitys: Alussa Jumala loi et את, eli Jumalan ensimmäinen teko oli kirjainten luominen alefista taviin (Or Torah, s.35).

Siten, tulkinnan mukaan, Jumalan sana(t) oli olemassa jo ennen maailman perustamista. Tätä kokonaisuutta tarkastellen alef ja tav, "et", edustaa siis kokonaisuudessaan Jumalan sanaa tai sanoja. Kyseessä on kirjainten koko kirjo eli aakkoset ensimmäisestä viimeiseen (kun usealla kielellä aakkoset lyhennetään termillä "ABC", on sama termi hepreaksi "alef bet", joka yleismaailmallisesti tunnetaan termillä "alfabet").

A ja O = Alef ja Tav

Jeshuaan uskovalle tämä asiayhteys käy erityisen mielenkiintoiseksi, kun muistamme mitä nimitystä Messias käytti itsestään ilmestyessään Johannekselle Patmos-saarella:

"Minä olen A ja O" sanoo Herra Jumala, joka on, joka oli ja joka on tuleva, Kaikkivaltias. (Ilm. 1:8).

"A" ja "O" käännösteksteissä viittaavat tietenkin kreikankielisiin kirjaimiin "alfa" ja "omega", jotka ovat kreikan aakkosten ensimmäinen ja viimeinen kirjain. Raamattuun ja historiaan perehtyneet kuitenkin ymmärtävät että Jeshua puhui heprealaiselle opetuslapselleen tämän omalla kielellä eli hepreankielellä tai aramealla.

Teksti on saanut ensimmäisen käännöksensä kreikan kielelle, ja sitä myöten A ja O on jäänyt elämään kaikkiin muihinkin käännöksiin, myös suomenkielen käännökseen.

"Minä olen ensimmäinen ja minä olen viimeinen" on viittaus, joka löytyy muualtakin Pyhistä Kirjoituksista.

Muun muassa Jesaja 44:6 ja 2. Moos. 3:14 paljastavat meille nämä Herramme nimeen liittyvät valtavat ilmoitukset. Etenkin 2. Mooseksen kirjan kohta 3:14 jossa JHVH ilmoittaa nimensä ensimmäisen kerran, on mykistävä: "Minä olen se, joka olen". On myös tulkittu että Jumalan ilmoittama nimi JHVH muodostuu verbistä hajah (ת י ת), suomeksi "olla", tetragrammin eli JHVH:n ollessa tuon verbin kaikkia aikamuotoja yhtä aikaa (olin, olen, tulen olemaan).

Onkin mielenkiintoista lukea Ilm. 1:8 tässä yhteydessä:

"Minä olen A ja O" sanoo Herra Jumala, joka on, joka oli ja joka on tuleva, Kaikkivaltias. (Ilm. 1:8).

(Heprealaisittain: "Minä olen Alef ja Tav", sanoo Herra...)

Johannekselle jo tämä Herran ensimmäinen lause on merkinnyt valtavaa ilmestystä, koska heprealaisena opetuslapsena hän on tuntenut Tooran ja tietysti tuon salaperäisen, ensimmäisen lauseen sisällä olevan et-sanan. Kuka tietää, kenties vasta Patmos-saarella Herralta kuulemansa lauseen myötä on Johanneskin ensimmäistä kertaa pystynyt käsittämään Pyhien Kirjoitusten koko ilmoituksen kaikessa laajuudessaan.

Jeshua ilmoitti Johannekselle olevansa Jumalan Sana, Hän joka oli olemassa jo alusta saakka.

Tämä ilmestyshän konkretisoituu toisessa Johanneksen kirjoittamassa tekstissä:

"Alussa oli Sana. Sana oli Jumalan luona, ja Sana oli Jumala. Hän oli alussa Jumalan luona. Kaikki on syntynyt hänen kauttaan. Ilman häntä ei ole syntynyt mitään, mikä syntynyt on." (Joh. 1:1-3)

Jeshua on siis se merkki, "ET" eli Alef ja Tav, jonka Luoja antaa Sanassaan kansalleen ja kansaansa varten jo heti Raamatun alussa. Hän on suuntaa näyttävä majakka, joka osoittaa Isä Jumalaan ja Luojaan Kaikkivaltiaaseen.

JHVH:n antamat vihjeet löytyvät Kirjoituksista

Jumalan antama merkki Pojastaan on johdonmukainen kautta Kirjoitusten, ja se on löydettävissä läpi Raamatun. Myös 2. Moos. 12. luvun ilmoitus karitsasta ja sen pelastavasta verestä israelilaisten ovenpielissä antaa meille merkin:

"Veri on merkkinä taloissa, joissa te olette. Kun näen veren, minä menen ohitsenne, eikä tuhoava vitsaus osu teihin, kun minä rankaisen Egyptin maata." (2. Moos. 12:13)

Normaalisti yllä olevan tekstipaikan merkki-sana kirjoitettaisiin heprealaisittain ארת (ote), mutta tässä kyseisessä tekstin kohdassa se on kirjoitettu kirjaimilla את (et), eli alef ja tav. Sen on siis tarkoitus olla todellisena merkkinä, suuntaviittana johonkin merkittävään.

Jeshuaan uskovana me näemme tässä Jumalan antaman ohjeistuksen pelastavasta verestä, joka toimii samalla varhaisena ennakkokuvana Jeshuan tulevasta lunastustyöstä oman verensä kautta. Jumalan sana on yhtäläinen merkitykseltään virheettömän karitsan veren kanssa.

"Katso, Jumalan Karitsa, joka ottaa pois maailman synnin!" (Joh. 1:29)

Mutta palataanpa taas Raamatun ensimmäiseen lauseeseen. Hepreankielisessä lauseessa sanojen "taivaat" ja "maan" välillä on "v´et" (ואת). Kyseinen sana on muodostunut kahdesta sanasta eli vaf-kirjaimesta, joka suomeksi kääntyy "ja"-sanaksi, sekä jo tutuksi tulleesta et-yhdistelmästä alef ja tav. Vaf kirjain toimii tässä konjunktiona joka liittää yhteen paitsi kieliopillisesti (taivaat ja maan), mutta myös hengellisessä mielessä. Kirjain vaf nimittäin on hepreankielisten aakkosten kuudes kirjain, ja luku kuusi viittaa Kirjoituksissa ihmiseen tai ihmiskuntaan. Kun alef ja tav liittyvät lauseen tässä kohdin vaf-kirjaimeen, voidaan siitä tulkita että "Sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme". Tässä on siis sanoma, merkki tulevasta joka voidaan myöhemmin lukea todeksi myös Johanneksen evankeliumin 1. luvun jakeesta 14:

"Sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme. Me katselimme hänen kirkkauttaan, sellaista kirkkautta kuin ainutsyntyisellä Pojalla on Isältä, ja hän oli täynnä armoa ja totuutta."

Jeshua on meidän todellinen välimiehemme, yhtä aikaa ihminen ja Jumala toimien syntien sovittajana ihmiskunnan ja Jumalan välillä.

Hepreankielen jokaisella kirjaimella on oma rikas merkityksensä, joten kun Jumala muodostaa niistä sanoja Pyhiin Kirjoituksiinsa, voi sanoa että Raamattu muodostaa huikean valtavan aarrearkun, jota ihminen ei tule koskaan ammentamaan tyhjiin. Tässä kirjoituksessakin on, Jumalan armosta, ohuesti raapaistu vasta Raamatun ensimmäisen lauseen pintaa, ja siitäkin pinnasta vasta ohuesti alef ja tav -yhdistelmän pintaa.

Jumala haluaa talon, kodin, omilleen

Mutta hypätään vielä kerran ihan alkuun, nimittäin "Alussa loi" -kohtaan (bereshit = alussa, bara = loi).

Bereshit-sana, ja siten koko Raamattu alkaa beit-kirjaimella, jonka voidaan katsovan edustavan sanaa ben, "poika", joka muodostuu kirjaimista beit ja nun. Useimmat maailman Raamattu-versiot (eli niiden Ilmestyskirjat) päättyvät sanaan amen, jonka viimeinen kirjain on hepreaksi nun. Näin ollen voidaan myös sanoa että Poika on ensimmäinen ja viimeinen.

Bara-sana muodostuu kirjaimista beit, resh ja alef. Beit-kirjaimen selitys tuli jo edellä, ja resh-kirjain edustaa ruach-sanaa, suomeksi "henki". Alef edustaa av-sanaa, suomeksi "isä".

Bereshit (בראשית) muodostuu kahdesta sanasta, jossa beit-kirjain määrittelee sijamuotoa ja reshit alku-sanaa. Reshitin juurisana on puolestaan rosh (resh, alef, shin), joka on suomeksi "pää", "johtaja" tai "kärki". Kun pidämme mielessä messiaanisen näkökulman aiheeseen, muistamme että Messias on itse Morsiamen pää, joten tarkastelemme sanaa tästä lähtökohdasta.

"Hän on näkymättömän Jumalan kuva, koko luomakunnan esikoinen. Hänessä luotiin kaikki, mitä on taivaissa ja maan päällä, näkyvät ja näkymättömät, olivatpa ne valtaistuimia tai herruuksia, hallituksia tai valtoja. Kaikki on luotu hänen kauttaan ja häneen. Hän on ennen kaikkea muuta, ja hänessä kaikki pysyy voimassa. Hän on ruumiin, seurakunnan, pää. Hän on alku, kuolleista nousseiden esikoinen, jotta hän olisi kaikessa ensimmäinen." (Kol. 1:15-18)

Ilmestysmaja ja temppeli esikuvia Jumalan "kodista"

Jeshua on siis rosh, pää, kaikessa ensimmäinen alusta lähtien, ja kaiken alku. Saamme lisää todisteita tarkastelemalla mm. tuttua Johanneksen evankeliumin kohtaa 1:1-3 tai Ilmestyskirjan kohtaa 3:14: "Laodikean seurakunnan enkelille kirjoita: "Näin sanoo Aamen, uskollinen ja luotettava todistaja, Jumalan luomakunnan alku...", jossa Jeshua itse viittaa olevansa tuo reshit, alku.

Jeshua on myös perheen ja kodin pää. Alkujaan Eeden oli tuo pyhä paikka, koti, jossa oli tarkoitus hänen ja hänen Morsiamensa elää yhteisharmoniassa, muodostaa jumalallinen perhe joka tuottaa opetuslapsia ja uuden sukupolven seuraajia.

Beit on myös suomeksi talo, joten voidaan katsoa Jumalan halunneen rakentaa omilleen talon aivan aluksi. Edenin katsotaan olleen tämä "talo" Jumalan omille, ja Hänen ennalleenasettamissuunnitelmaan kuuluu tuon talon ennallistaminen.

Myöhemmin Jumala antoi ohjeet rakentaa Ilmestysmajan erämaahan, jotta hänen kirkkautensa voisi asustaa omiensa keskuudessa. Ilmestysmajaa seurasi temppeli. Sitä seurasi uudestisyntyneiden uskovien kollektiivinen Morsian. Lopulta saamme Ilmestyskirjan mukaan odottaa kaiken täyttymystä Uuden Jerusalemin myötä. Kaikessa Jeshua on ja on ollut päänä, rosh.

Mutta meidän, Morsiamen, odotetaan myös osaltamme olevan rakentamassa tuota rakennusta, Jumalan taloa:

"Rakentukaa itsekin elävinä kivinä hengelliseksi huoneeksi, pyhäksi papistoksi, uhrataksenne hengellisiä uhreja, jotka Jeesuksen Kristuksen kautta ovat Jumalalle mieluisia." (1. Piet. 2:5)

Bereshit-sana muodostuu kirjaimista beit, resh, alef, shin, yud, tav. Kun sanasta otetaan alku ja loppu, kaksi ensimmäistä ja kaksi viimeistä kirjainta, muodostuu sana brit, "liitto", "sopimus". Jäljelle jääneistä kirjaimista muodostuu taasen sana esh, "tuli". Jo Jumalan Abrahamin kanssa tekemästä liitosta alkaen (1. Moos. 15:17) voimme nähdä, että Kaikkivaltiaan tekemissä liitoissa on lähes aina tuli läsnä. Samoin Tooran annossa Siinailla Jumalan tuli hallitsi läsnäolollaan (2. Moos. 19:16-18). Lisäksi mm. 5. Moos. 4:24 kertoo meille, kuinka Jumalamme on kuluttava tuli. Ja kuten Paavalikin toteaa , tulee meidän antaa itsemme eläväksi uhriksi, vertauskuvallisesti ikään kuin lihamme, lihallinen luontomme, poltettavaksi tuossa Jumalan tulessa.

Mielenkiintoista on myös pohtia Jumalan Karitsan, uhrikaritsan teurastamisen käsitettä. Ilmestyskirja 13:8 kertoo meille, kuinka Karitsa oli teurastettu jo maailman perustamisesta alkaen. Jos jatkamme Raamatun ensimmäisen sanan bereshit analysointia ja jaamme sanan kahtia, muodostavat kolme ensimmäistä kirjainta sanan bara, "luoda". Vastaavasti kolme viimeistä kirjainta muodostavat sanan shiit, "nimittää", "asettaa", "määrätä".

Kodin on seistävä Kristuskalliolla

Raamattu kertoo meille jo heti ensimmäisessä sanassaan, että Jumala oli ennalta asettanut ihmiselle "talon", asumuksen jossa ihmiset voivat asua Jumalan edessä ja Jumala heidän keskuudessaan. Tämä oli siis koko luomisen tarkoitus ja olemus, joten JHVH asetti tämän määrätyn paikan.

Talmudilaisen määritelmän mukaan sana shiit tarkoittaa myös perustusta. Talmudin mukaan Moorian vuorella oli nähtävissä luonnollinen muodostuma juuri sillä paikalla, mihin ensimmäisen temppelin uhrialttari perustettiin. Tuota muodostumaa pitkin uhrieläinten veri juoksi alas Kidronin laaksoon. Vaikka kyse onkin Talmudista, voi tuosta kertomasta löytää messiaanisesti virittyneen symboliikan.

Talon on oltava vankalla perustalla, ja luonnollisesti tuo perusta on Kristuskallio. Ja Hän pitää huolen että talo on turvallinen asua.

"Minun Isäni kodissa on monta huonetta. Ellei niin olisi, sanoisinko teille, että menen valmistamaan teille sijaa? Vaikka minä menenkin valmistamaan teille sijaa, tulen takaisin ja otan teidät luokseni, että tekin olisitte siellä, missä minä olen." (Joh. 14:2-3).

On siunaus tutkia Sanaa

Raamatun ensimmäinen sana, ja siten myös ensimmäinen lause, pitää sisällään kaiken. Käännökset kuitenkin hukkaavat valtavan määrän Jumalan antamaa informaatiota. Ja kuten sanottu, olemme tässä kirjoituksessa raapineet vasta parin sanan pintaa.

Jumala odottaa että Hänen aarrearkkuaan tutkitaan rukouksessa ja Pyhässä Hengessä. Ja mitä vielä saammekaan odottaa, jos rukoilemme että juutalaiset rabbit kansanmiehineen löytäisivät Messiaansa Kirjoituksista; Jeshuan. Heillä on kyllä kielen ja Tanachin tuntemus, mutta kun he (kirjanoppineet) löytävät Jeshuan Messiaanaan, pisaroi tämä ilmestys valtavana siunauksena myös kansojen ylle:

"Ja hän sanoi heille: "Niin on jokainen kirjanoppinut, joka on tullut taivasten valtakunnan opetuslapseksi, perheenisännän kaltainen, joka tuo aarrekammiostaan esille uutta ja vanhaa." (Matt. 13:52)

Markus Nurmesniemi, tammikuu 2018

Lähteet:

- Bill Cloud, "In the Beginning" (Shoreshim teachings)

- Bill Cloud, "Hebrew Treasures: Et" (Shoreshim teachings)

- Mark Biltz, "Hidden Treasures From Our Hebrew Roots"