Juurilla

Lain teoista

Jumalan Kuningaskunta ei koostu opeista, uskon julistuksista tai pelkästään jopa itse Raamatusta, vaan siitä väkevästä todellisuudesta mihin kaikki edellä mainitut meitä suuntaavat ja ohjaavat. Ne ovat oppaita ja suuntaviittoja Jumalan Kuningaskuntaan. Toora, "Jumalan laki" tai "Mooseksen laki" , kuten sitä myös kutsutaan, on määritelty samaan tapaan: "Laissa (Toorassa) on siis tulevan hyvän varjo, ei itse asioiden olemusta." (Hepr. 10:1). 

Karkeasti jaoteltuna laki on jaettavissa kolmeen kategoriaan: uhrilakeihin, seremonialakeihin sekä moraalilakeihin. Kahteen ensimmäiseen kategoriaan Yeshua teki maanpäällisen vaelluksen ja uhrikuoleman myötä muutokset. Uhraammehan me uudessa liitossa olevat eläinten sijasta kiitosta ja ylistystä suullamme ja rukouksellamme sekä tunnustamme syntimme niistä puhdistautuen. Myös seremonialait muuttuivat Melkisedekin järjestyksen mukaisesti. Eihän pappeuden lait voineet täydelliseksi tehdä. Näistä lain, Tooran, muutoksista Heprealaiskirje kertoo. Uhri- ja seremonialaeissa oli tulevaisen, itse Herrain Herralle ja Kuningasten Kuninkaalle tehtävän ylistys- ja rukouspalvelun varjo. Tarkoittaako tämä sitten että lakia ei tarvitse enää huomioida? Ei yhtään sen enempää eikä vähempää kuin ehtoollisviinin ja -leivän nauttimistakaan. Kaikki nämä ovat myös tulevaisen varjoa, esikuvaa tulevasta hyvästä. "Juokaa tämä minun muistokseni", Yeshua itse sanoi . "Niin usein kun te siitä juotte, tehkää se minun muistokseni. Sillä niin usein kun te syötte tätä leipää ja juotte tästä maljasta, te julistatte Herran kuolemaa, siihen asti kun Hän tulee" (1. Kor. 11:25- 26). 

Ehtoollinen, kuten näemme, on myös varjokuva tulevasta realismista. Varjo on hepreaksi "tzel", ja samasta juuresta juontaa myös nimi Betzalel, "Jumalan varjossa". "Kaikkivaltiaan varjossa yöpyminen" (Ps. 91:1) tarkoittaa samaa kuin oleskelua turvaisassa paikassa. Se liittyy myös nimitykseen "tzelem Elohim" - Jumalan kuva. Toisin sanoen raamatullisin termein ilmaistuna varjo on normaalisti positiivinen asia. Ei missään nimessä negatiivinen. "Älköön siis kukaan tuomitko  teitä syömisen tai juomisen tai jonkin juhlan, uudenkuun tai sapatin vuoksi. Nehän ovat vain (vain-sanaa ei ole alkukielessä, ainoastaan suomalaisissa käännöksissä, huom.) varjo siitä, mikä oli tulossa, mutta itse todellisuus on Kristuksessa." (Kol. 2:17). 

Mutta kun varjosta tulee päämäärä itsessään, ollaan pahasti hakoteillä. Uskonnollisuus ja lakihenkisyys voi sammuttaa Hengen, ja viedä ihmistä ohi päämäärän. Judaismi on vuosisatojen aikana luonut Toorasta oman uskontonsa, uskonnollisuuden kehän, jossa tuhannet lisäkäskyt ja rabbinistiset traditiot ovat sekoittaneet Jumalan sanan ja työntäneet oikeaa Tooraa taka-alalle. Toora on kuitenkin pyhä ja Tooran käsky pyhä, vanhurskas ja hyvä (Room 7:12). Mutta Raamatusta olemme oppineet, että vastoin Jumalan käskyä Israelin lapset epäonnistuivat Tooran pitämisessä. Koko Toora määrättiin pidettäväksi, mutta ihmiselle se on täysin mahdotonta. Näin Toora paljastaa ihmisen synnit. Elämän päämäärä on pyrkiä tuohon Tooran viitoittamaan pyhyyteen, mutta samalla meidän tulee nöyrtyä ja tunnustaa ettemme omin voimin siihen pysty. Joka tapauksessa on siunaukseksi opiskella Jumalan opetusta ja pyrkiä askel askeleelta tuohon kypsyyteen, johon Toora meitä kutsuu. Nuo askeleet otetaan Yeshuan kanssa, ilman lakihenkisyyttä, pinnallisuutta tai Tooran pintaan tuijottaen. Ja ilman omavanhurskautta.

Jotta me todella oppisimme tuntemaan Jeesuksen Kristuksen, Yeshuan Messiaan elämää ja opetusta, meidän tulee oppia lukemaan Tooraa ja profeettoja oikein. Meidän tulee löytää Yeshua Vanhasta Testamentista. Vasta sitten ymmärrämme täydemmin Yeshuan ensimmäisen tulemisen ja toisen tulemisen merkitykset. Toora on kytköksissä Yeshuan ensimmäiseen tulemiseen, joka on kytköksissä Yeshuan toiseen tulemiseen. Kaikkein tärkeintä on löytää Tooran ydin, sen henki jota ovat oikeudenmukaisuus, laupeus ja uskollisuus. Niin kuin itse Yeshua sen ilmaisee Matt. 23:23 

Kun tutkitaan Raamatun kirjoituksia, nähdään, että ensin tuli armo. Sitten tuli Toora eli Jumalan ohjekirja hyvään elämään. Abram eli Abraham kuunteli Jumalaa ja toimi uskonsa varassa. Hänen uskonsa siis vanhurskautti hänet. Abrahamin uskon vaellus kuuliaisuudessa oli Jumalalle mieleistä. Jumalan ohjeet eli Toora (Viisi Mooseksen kirjaa, myöhemmin myös mm. profeetat) tuli ihmisille vasta myöhemmin. Armo siis korostuu: armosta olemme pelastetut. Mutta Herra halajaa meiltä myös kuuliaisuutta, ja Tooran mukainen, lähimmäistä rakastava ja Jumalan tahtoa seuraava elämä on Hänelle mieluinen.

Armosta pelastumme, ja usko syntyy, vahvistuu ja kasvaa. Uskoa seuraa kuuliaisuus. Jumala haluaa meidän kulkevan kuuliaisuudessa, osoittavan rakkautemme Häneen ja kanssaihmisiin teoissa. Ja juuri tätä varten Toora on ihmisille annettu.

Armon, uskon ja kuuliaisuuden kaava on esikuvallisesti nähtävissä myös Israelin lähdöstä Egyptistä. Jumala toi kansansa pois orjuudesta. Israel ei siis omin voimin ja teoin saanut aikaan tätä. Hän toi kansan puun ja kuoren väliin, edessä Punainen meri, takana Egyptin faaraon verenhimoiset sotajoukot. Varma kuolema siis odotti.

Mutta yhdellä miehellä riitti uskoa. Mitä Mooses sanoi israelilaisille? "Älkää peljätkö; pysykää paikoillanne, niin te näette, minkä pelastuksen (hepr.= yeshua) Herra tänä päivänä antaa teille." (2. Moos. 14:13). Sana pelastus, yeshua, esiintyy Raamatussa ensimmäistä kertaa juuri tässä kohtaa.

Ilman ihmisen omia ansioita Herra osoitti armonsa ja voimansa ja toi heidät pelastukseen avaamalla meren. Kansa kulki halkaistun meren läpi, mikä on myös esikuva kasteesta. Ja mihin Herra sitten toi heidät? Siinaille, Hoorebin vuorelle. Paikkaan jossa kansa sai ohjeet eli Tooran oikeanlaisen elämän viettoon.

Tässä on koko uskonvaelluksen esikuva. Armosta, uskon kautta pelastettu ja kuuliaisuuteen Jumalalle kutsuttu.

Paljon myöhemmin tuli Herramme Yeshua ja täytti lain ja koko Tooran. Saamme armosta, uskon kautta ja Hengestä uudesti syntyneenä seurata kuuliaisena Herraamme Jumalan antamien ohjeiden toimiessa pohjaperustuksena. Ilman pelkoa epäonnistumisesta, sillä Herra täytti jo kaiken. Ilman kuolleen kirjaimen seuraamista, sillä olemme saaneet vapauden Hengessä. Ilman pelkoa Tooran kirouksesta, sillä Tooran kirous, joka on vääjäämätön seuraus synnistä, naulittiin ristille, ei itse Tooraa, lakia. (Toora = opetus, oppi, laki).

Otetaan apostoli Paavalin tapaus esimerkiksi.

Paavali eli Paul eli Shaul oli rabbi joka tunsi Pyhät Kirjoitukset eli länsimaisesti ilmaistuna Vanhan Testamentin kuin omat taskunsa.

Uutta Testamenttia ei hänen aikana ollut vielä koottu. Paavali tunsi traditiot ja rabbinistisen elämäntavan, koska eli sitä todeksi itsekin ennen kuin kohtasi Yeshuan Damaskoksen tiellä. Mutta: hän noudatti Tooraa vielä senkin jälkeen kun lähti seuraamaan Yeshuaa, koska tunsi kirjoitukset, ja sen mitä Jumalan lait ja asetukset ovat.

Miten tämä oli mahdollista?

Antaa Paavalin itse puhua: "Teemmekö siis lain mitättömäksi vetoamalla uskoon? Emme tietenkään! Me vahvistamme lain." (Room. 3: 31, Raamattu kansalle -käännös)

Nyt joku aloittaa vastaan sanomisen. "Ei, Paavali kirjoitti arkkikaupalla lain tekoja vastaan! Tooran noudattaminen, lain teot, johtaa kuolemaan"!

Niin, se ei ole helppoa. Nuo kirotut lain teot... 2000 vuoden ajattelutapa, perinteet ja tavat ovat niin syvällä kristityn identiteetissä, että tämän kaiken ohi ajatteleminen vaatii suuren muutosprosessin.

Kuitenkin kaikki on selkeää: "lain teot", joista Paavalikin yhtenään kirjoittaa, viittaavat paitsi tekoihin ilman aitoa uskoa myös suulliseen lakiin, jonka Mooseksen kerrottin saaneen Jumalalta Raamatussa olevan lain lisäksi. Myöhemmin tuo suullisen lakien perimätieto koottiin Talmudiksi. Siihen lisättiin jatkuvasti ihmisten kehittämiä sääntöjä, säädöksiä ja lakeja, joihin Paavalikin viittaa. Kyseessä on siis juutalainen perinne, jonka mukaan rabbinistiset juutalaiset elivät ja elävät yhä. Talmudeja koottiin peräti kahden teoksen edestä, jotka eroavat nekin näkemyksiltään jonkin verran (Babylonialainen ja jerusalemilainen Talmud). Tämä suullinen laki määritteli sen miten Jumalan lakeja tulkitaan ja miten niitä noudatetaan.

Etenkin nykypäivän juutalaisuudessa sekä Talmudia ja joskus jopa Kabbalaakin kutsutaan Tooraksi, mutta siinä mennään metsään ja pahasti. Tällainen on omiaan luomaan vääristyneitä mielikuvia ja jaottelua kristikunnan ja juutalaisten välillä.

Tämän päivän judaismi ei pääsääntöisesti seuraa kirjoitettua Tooraa (Jumalan Sanaa) vaan ennemmin rabbinistista tulkintaa Toorasta. Se on erittäin sekavaa ja hankalaa. Kun sekaan lisätään vielä esoteeriset Kabbalan kirjoitukset niin soppa on valmis, sillä Kabbala on ottanut vaikutteita okkultismista.

On suorastaan vaarallista perehtyä Kabbalaan sen ollessa täynnä mystiikkaa ja noituutta.

Pitää siis muistaa, että sana "Toora" merkitsee paljon enemmän kuin vain lakia. Se merkitsee "ohjetta ja opetusta", ja siksi Moosekselle annettua viittä ohjeiden kirjaa kutsutaan Tooraksi. Samalla pitää myös muistaa, että Messiaan ristin lunastustyön jälkeen pelkästään Tooran mukaan eläminen ei riitä. Vain Yeshuassa on pelastus; Hän itse on Toora, kokonansa totuus.

"Lain teot" jotka sekä Yeshua että Paavali tuomitsevat olivat siis ihmisten omia tulkintoja Jumalan laista. Nämä lisäykset vääristivät usein Jumalan lain noudattamisen siunaukset orjallisiksi siteiksi, koska ne olivat vain kirjaimen ulkoiseen noudattamiseen keskittyvää toimintaa eikä käskyn tai opin hengellisen ytimen sisäistämistä. Yeshua ja Paavali eivät puhuneet Jumalan pyhää sanaa vastaan, he eivät kumonneet Tooraa.

Ilman Jumalan Hengen johdattamana tapahtuva Tooran noudattaminen ja "lain tekojen" mukaan eläminen on Yeshuan ristintyön myötä käynyt tehottomaksi.

Jumalan armo on aina ollut olemassa, Adamin ajoista lähtien. Se ei ole Yeshuan maanpäällisen aikakauden "keksintö", jos näin voi sanoa. Jumalan laki on täynnä hyvyyttä ja viisautta. Ohjeita elämää varten, elämäksi. Vanhan Testamentin eli Tanachin tekstit todistavat koko ajan Jumalan armosta.

Jos tutkit tältä pohjalta Sanaa, ymmärrät etteivät Yeshua ja Paavali tuomitse Jumalan lakien noudattamisesta tai että kuuliaisuus uskon kautta Jumalan Tooralle olisi "lain tekojen" mukaan elämistä.

Paavali näki miten vääristävä vaikutus ihmisten kehittämillä lisäyksillä oli uskovien elämässä.

Itse asiasssa traditiot ja ihmisperinteet vaikuttavat omalla sarallaan myös nykykirkossa. Niiden kirouksena ja alkuunpanijana toimii tosin vain korvausteologia.

Sanonnan "lain teot" merkitys on vahvistettavissa Kuolleenmeren kääröistä. Kääröt ovat noin 850 kirjoituksen joukko, joka löydettiin vuosina 1947-1956 (viime vuosien aikana löytynyt myös lisää) yhdestätoista Israelin Qumranin lähistöllä sijaitsevasta luolasta lähellä Kuolluttamerta. Nahka- ja papyruskääröihin kirjoitettujen tekstien joukossa on Vanhan Testamentin kirjojen käsikirjoitusten lisäksi lain tulkintaa käsitteleviä tekstejä ja säädöksiä, jotka eivät sisälly Raamatun kaanonin.

Kääröistä tehtyjen tutkimusten (muiden muassa kääröjä tutkineet itämaisten kielten ekspertti John Strugnell ja muinaisen hepreankielen professori Elisha Qimron ovat tehneet tämän analyysin) mukaan sanonta "lain teot" viittaa suoraan suulliseen lakiin sekä useisiin muihin lisättyihin sääntöihin koskien Tooran seuraamista. Nämä säännöt eivät löydy Raamatusta eikä sen sisältävästä Toorasta.

Juutalaisten tiedetään omaavan valtavasti tuntemusta Jumalan Sanasta, joten voi hyvin kuvitella millaista kädenvääntöä Tooraa puhtaasti seuraamaan pyrkivät ovat käyneet niiden kirjanoppineiden (fariseukset ja saddukeukset) kanssa, jotka ovat pyrkineet tekemään Jumalan lakiin omia lisäyksiään ja tulkintojaan. Eräänlainen vallankäytön väline sekin, joka tuntuu kummallisen tutulta kun vilkaisee kristittyjen kirkkohistoriaa. Kristityt ovat kunnostautuneet omine juhlapyhine ja kehiteltyine rituaaleineen ja sakramentteineen vähintään yhtä kiitettävästi.

On huomattava, että juutalaisissa perinteissä, ja juurikin niissä joilla osoitetaan kunnioitusta Israelin Jumalalle, on nähtävissä lukuisia piirteitä Messiaan kunnioituksesta ja odotuksesta. Uudestisyntynyt näkee näissä perinteissä henkeäsalpaavia yhtymäkohtia Raamatun kokonaisvaltaiseen ilmoitukseen sekä itse Yeshuaan. Voimme vain aavistella sitä rikkauta kun verho vedetään pois ortodoksijuutalaisten sydämeltä, kun Sanan aarteet Yeshuassa paljastuvat ja nämä vuosisatoja käytössä olleet perinteet saavat myös tätä kautta heille valtavan sisällön.

Qumranin Kääröistä on ollut apua Sanan tutkijoille, ja pidänkin mielenkiintoisena sitä, että luola, jossa kääröt olivat, löydettiin vuonna 1947. Samana vuonna jona YK teki kirjallisen sopimuksen Israelin valtion perustamisesta. Luolia on sittemmin löydetty myös lisää.

Messiaanisissa piireissä "lain teot" osataan erottaa sellaisenaan. Juuriltaan irtautuneessa kristillisessä kirkossa sen sijaan on vaikeampaa. Ehkä siitä tiedetään myös kirkon piireissä, en tiedä, mutta ainakaan tätä ei myönnetä siellä. Myöntäminen romuttaisi korvausteologian ja veisi siltä kaiken pohjan. Tässä myös korostuu seikka, että protestanttiset pappimme saavat koulutuksensa akateemisessa, kreikkalaiseen filosofiaan pohjaavassa yliopistomaailmassa. Se on aivan erilainen tapa ajatella ja käsittää maailmaa ja kirjoituksia, kuin mitä heprealainen, juutalainen tapa on.

Ei myöskään riitä että pitkälle opiskellut teologi koittaa selittää Jumalan Sanaa, mikäli tämä ei ole Jumalan Hengestä uudestisyntynyt. Sanan selitys voi tapahtua ainoastaan Pyhän Hengen johdossa, Jumalan armosta ja Hänen suostumuksestaan.

Summa summarum: Korvausteologia pohjautuu juutalaisuudesta erottautumiseen, juutalaisuudesta jonka perustana juuri Toora on. Ja aidon juutalaisuuden juuret ovat syvällä Jumalan Sanassa, joka on itse Yeshua Messias, Jumalan Poika.

Me olemme Elävän Tooran, Yeshua Messiaan seuraajia, Tooran ollessa kirjoitettuna sydämiimme. Tämä ilmestystieto on avoinna, lahjana vastaanotettavaksi sekä kansojen että juutalaisten keskuudessa. 

Markus Nurmesniemi, joulukuu 2014 (muokattu syyskuussa 2018)

Lähteet:

- Eddie Chumney: Understanding Galatians: Works of the Law

- The Dead Sea Scrolls and the "Works of the Law"

- Martin Abeggin artikkeli Biblical Archaeology Reviewissa (Source: Hebraic Heritage Ministries International)