Juurilla

Jeshua, Juudan leijona

Vladimir Rodriguez, Raamatunopetus Turvapaikka/Satakala ry/Mänttä 3.8.2019 
(muistiin kirjoittanut: Elisa Takala) 

Yhteenveto opetuksesta koskien Jeshuaa, Juudan heimon leijonaa, joka tuli ympärileikattujen palvelijaksi. 

Olemme nähneet, miten hän palveli kansaansa täyttäen lupaukset, jotka Israelille oli annettu. Room. 15:7-8; Hoivatkaa sen tähden toinen toistanne, niin kuin Kristuskin on teidät hoivaansa ottanut Jumalan kunniaksi. Sillä minä sanon, että Kristus on tullut ympärileikattujen palvelijaksi Jumalan totuuden tähden, vahvistaaksensa isille annetut lupaukset, Messias on tullut ympärileikattujen palvelijaksi Jumalan totuuden tähden vahvistaaksensa isille annetut lupaukset. / Olemme nyt nähneet Messiaan palvelutehtävän/ ympärileikattujen palvelijana/ Israelin kansalle / Israelin huoneen kadonneiden lampaiden hyväksi. 

Olemme tarkastelleet myös apostolien palvelutoimia,/ jotka vahvistavat niitä lupauksia, jotka oli patriarkoille annettu. 

Room: 15:9-12; mutta että pakanat laupeuden tähden ovat ylistäneet Jumalaa, niinkuin kirjoitettu on: "Sentähden minä ylistän sinua pakanain seassa ja veisaan kiitosta sinun nimellesi." Ja vielä on sanottu: "Riemuitkaa, te pakanat, hänen kansansa kanssa." Ja taas: "Kiittäkää Herraa, kaikki pakanat, ja ylistäkööt häntä kaikki kansat." Ja myös Esaias sanoo: "On tuleva Iisain juurivesa, hän, joka nousee hallitsemaan pakanoita; häneen pakanat panevat toivonsa." Puhutaan Jeesuksesta Kristuksesta, Ben Josef, Josefin pojasta, pakanoiden hallitsijasta. Jesaja sanoo: on tuleva Iisain juurivesa, Hän, joka tulee hallitsemaan pakanoita. Häneen pakanat panevat toivonsa. 

Olemme nyt käsitelleet Messiaan ja apostolien palvelutoimia Israelissa. Olemme nähneet, että Uusi Testamentti on liitto Israelissa. Olemme myös nähneet, että evankeliumin juuret ovat Israelissa. Olemme nähneet, että seurakunta oli jo ennen sitä kun Paavalista tuli apostoli, ja Paavali jopa vainosikin sitä, Israelin jäännöstä. 

Mutta hän oli Jumalan valitsema ase pakanoiden saavuttamiseksi. 1 Tim. 2:5-7; Sillä yksi on Jumala, yksi myös välimies Jumalan ja ihmisten välillä, ihminen Kristus Jeesus, joka antoi itsensä lunnaiksi kaikkien edestä, josta todistus oli annettava aikanansa, ja sitä varten minä olen saarnaajaksi ja apostoliksi asetettu - minä puhun totta, en valhettele - pakanain opettajaksi uskossa ja totuudessa. Paavali nimittää itseänsä kansakuntien saarnaajaksi, apostoliksi ja opettajaksi. 

Näemme hänen palvelutoimessaan, mehän tiedämme hänen kutsumisensa Damaskon tiellä ja sen tehtävän, jonka Herra hänelle antoi kaikkien kansakuntien saavuttamiseksi. Sana opettaa meille, että evankeliumi on ensin juutalaisille ja sitten myös kreikkalaisille. Sana puhuu meille kutsusta kansakunnille, jotta he luopuisivat epäjumalistaan ja että he kääntyisivät Israelin Jumalan puoleen. 

Ef. 3:4; josta te sitä lukiessanne voitte huomata, kuinka perehtynyt minä olen Kristuksen salaisuuteen, Paavali paljastaa sen salaisuuden, joka hänelle on annettu hänen kansansa hyväksi. Me olemme jo nähneet, että siellä (Jerusalemissa) oli israelilainen seurakunta, joka piti Jumalan käskyt ja uskon Jeshuaan. Ja ensimmäinen pakana, joka Apostolien teoissa tuli uskoon, oli Kornelius. Muistetaan, että Helluntaina eli Shavuotina, kun apostolit saivat Pyhän Hengen täyteyden ja puhuivat eri kielillä, oli paikalla juutalaisia, jotka olivat tulleet Jerusalemiin kaikista maailman kansoista helluntaijuhlille. Kirjoitukset muistuttavat meitä siitä, että siihen aikaan ei seurakunnassa ollut vielä pakanoita. Pakanoiden helluntai alkaa Apostolien teoissa, luvussa 10. Siinä kuvaillaan pakanan, nimeltä Kornelius, kääntymystä.

Messiaan päivinä ja Paavalin aikoina juutalaisissa synagogissa oli uskovia eri kansanluokista. Voimme etsiä vaikka netistä tietoa maasta kaivetusta synagogasta, joka toimiii arkeologisena todisteena paljastaen sen, miten ensimmäisen vuosisadan synagoga toimi. Siellä olivat edessä juutalaiset ja vähän taaempana proselyytit, jotka ovat kansakuntien uskovia, sellaisia kansakuntien ihmisiä, jotka olivat kääntyneet juutalaisuuteen, jotka ympärileikkauttivat itsensä, jotta he pääsisivät liittoon - Jumalan liittoon Israelin kanssa. 

Sitten vielä heidänkin takanaan istuivat ne Jumalaa pelkääväiset muukalaiset, jotka tulivat synagogaan ja sympatisoivat heprealaista uskoa mutta, jotka eivät ympärileikkauttaneet itseään. He pitivät tietyn määrän lakeja, he olivat pakanoita, mutta he kävivät synagogassa ja he oppivat Tooraa ilman, että he kuitenkaan ympärileikkauttivat itsensä. Tämä kaikki on todistettu arkeologialla. Ja Uuden Testamentin teksteistä käy ilmi, että Paavali julisti, ei vain juutalaisille, vaan myös näille pakanoille, jotka olivat jumalaapelkääviä. Kun me kohtaamme Uudessa Testamentissa jumalaapelkääviä, niin me kohtaamme heissä hurskaita pakanoita, jotka kävivät synagogassa ilman, että he olivat juutalaisia tai että heidän olisi pitänytkään olla juutalaisia. 

Ensimmäiset pakanauskovista, jotka ottivat evankeliumin vastaan, kuuluivat juuri tähän ryhmään, jotka tunsivat Tooran niin kuin Kornelius, joka antoi almuja Israelin kansalle ja kävi synagogassa ilman, että hänen tarvitsi olla juutalainen. Hän oli jumalaapelkäävä, hän oli roomalainen sotapäällikkö. Evankeliumeista käy ilmi, että tämä oli tilanne ensimmäisen vuosisadan Jerusalemissa. 

Sen tähden, kun me näemme ja kuulemme tämän Paavalin saarnan, hän useasti vetoaa näihin jumalaapelkääviin pakanoihin. Jopa Jerusalemin konsiili, neuvosto, määräsi vähimmäisvaatimukset näille pakanoille, jotta he voisivat käydä synagogassa tai temppelissä. Sanotaanhan, että Moosesta julistetaan jokaisena sapattina synagogissa. Ja monilla näistä ensimmäisen vuosisadan uskovista oli tämä synagogan tuntemus. 

Ef. 2:1-8; Sen takia minä, Paavali, teidän, pakanain, tähden Kristuksen Jeesuksen vanki, notkistan polveni - olette kaiketi kuulleet siitä Jumalan armon taloudenhoidosta, mikä on minulle teitä varten annettu, että näet tämä salaisuus on ilmestyksen kautta tehty minulle tiettäväksi, niinkuin olen siitä edellä lyhyesti kirjoittanut; josta te sitä lukiessanne voitte huomata, kuinka perehtynyt minä olen Kristuksen salaisuuteen, jota menneiden sukupolvien aikana ei ole ihmisten lapsille tiettäväksi tehty, niin kuin se nyt Hengessä on ilmoitettu hänen pyhille apostoleilleen ja profeetoille: että näet pakanatkin ovat kanssaperillisiä ja yhtä ruumista ja osallisia lupaukseen Kristuksessa Jeesuksessa evankeliumin kautta, jonka palvelijaksi minä olen tullut Jumalan armon lahjan kautta, joka minulle on annettu hänen voimansa vaikutuksesta. Minulle, kaikista pyhistä halvimmalle, on annettu tämä armo: julistaa pakanoille evankeliumia Kristuksen tutkimattomasta rikkaudesta Olemme nähneet ensiksi Messiaan palvelutehtävän, kahdentoista apostolin palvelutehtävän, (eli) pyhien seurakunnan perustuksen.

Nyt näemme tässä Paavalin palvelutoimen, joka on hyvin erityinen palvelutoimi. Miehen, jolle avattiin salaisuus. Salaisuus, jota yksikään sukupolvi aikaisemmin ei ollut tuntenut eikä tiennyt; että pakanat ovat kanssaperillisiä jos he osallistuvat samaan perintöön. He ovat yhtä ruumista. Siinä ruumiissa oli jo Israelin jäännös. Siinä olivat jo öljypuun luonnolliset oksat ja nyt siihen ovat tulleet kansakuntien jäsenet. 

Näin Jeshua sanoi; Minulla on muitakin lampaita, jotka eivät kuulu tähän laumaan, heidätkin minun täytyy tuoda, ja sitten on vain yksi lauma ja yksi paimen. Hänen tarkoituksensa on tehdä molemmista yksi kansa ja repiä erottava seinä näiden väliltä ja pyyhkiä pois vihollisuudet, jotta saadaan synnytettyä yksi uusi ihminen. Uusi ihminen, joka on ympärileikannut sydämensä. Muistetaan, että Abraham, ennen kuin hänet oli ympärileikattu, oli mies, joka seurasi elävää Jumalaa ja josta oli tuleva kaikkien ympärileikattujen isä. Hänet oli ensin ympärileikattu, että hänestä voisi tulla ympärileikattujen isä. Sitä ennen (aikaisemmin) hän oli ollut ympärileikkaamaton, että hänestä voi tulla ympärileikkaamattomien isä. 

Room. 4:7-12; "Autuaat ne, joiden rikokset ovat anteeksi annetut ja joiden synnit ovat peitetyt! Autuas se mies, jolle Herra ei lue syntiä!" Koskeeko sitten tämä autuaaksi ylistäminen ainoastaan ympärileikattuja, vai eikö ympärileikkaamattomiakin? Sanommehan: "Aabrahamille luettiin usko vanhurskaudeksi." Kuinka se sitten siksi luettiin? Hänen ollessaanko ympärileikattuna vai ympärileikkaamatonna? Ei ympärileikattuna, vaan ympärileikkaamatonna. Ja hän sai ympärileikkauksen merkin sen uskon vanhurskauden sinetiksi, joka hänellä oli ympärileikkaamatonna, että hänestä tulisi kaikkien isä, jotka ympärileikkaamattomina uskovat, niin että vanhurskaus heillekin luettaisiin; ja että hänestä tulisi myöskin ympärileikattujen isä, niiden, jotka eivät ainoastaan ole ympärileikattuja, vaan myös vaeltavat sen uskon jälkiä, mikä meidän isällämme Aabrahamilla oli jo ympärileikkaamatonna. 

Jumala oli kehottanut Aabrahamia kulkemaan Hänen kasvojensa edessä ja olemaan täydellinen. Elohim oli lähettänyt Poikansa moheliksi kansalleen, jotta hän ympärileikkaisi sydämet, myös kansakuntien uskovien sydämet. Siksi sanotaan, että minkä Jumala on puhdistanut, niin älä sitä nimitä saastaiseksi, sillä Jumala on puhdistanut kansakuntien sydämet uskon kautta. 

Mutta katsotaan tätä ihanaa salaisuutta. Jumalalla on vain yksi lauma. Ja olemme nähneet, että se lauma on historiallisesti katkeamatonta jatkoa Israelin jäännökselle, ja jatkuu, koska uskollisen Israelin jäännös, öljypuun uskolliset oksat edustavat kaikkia kansakuntia (öljypuun uskollisissa/uskovissa oksissa ovat edustettuina kaikki kansakunnat). Näin siihen aikaan saakka kunnes Jumala saattaa ennalleen loppuosan, jäännöksen, kansastaan. Joten Sana opettaa meille, että kansakuntien uskovat eivät ole muukalaisia. 

Ef. 2:12-13; että te siihen aikaan olitte ilman Kristusta, olitte vailla Israelin kansalaisoikeutta ja vieraat lupauksen liitoille, ilman toivoa ja ilman Jumalaa maailmassa; mutta nyt, kun olette Kristuksessa Jeesuksessa, olette te, jotka ennen olitte kaukana, päässeet lähelle Kristuksen veressä. Nyt on (sitten) vain yksi kansa. Huomatkaa kuinka kansakuntien uskovat olivat vieraita liitoille, mutta Messiaassa, Karitsan Veren kautta heillä on pääsy näihin liittoihin, jotka tehtiin Israelin kanssa ilman, että heidän tarvitsisi pitää koko Tooraa ja ympärileikkauttaa itsensä. 

Tämä määrättiin, jotta tästä viestistä tulisi yleismaailmallinen kaikille ihmisille ja myöskin profetiasta, (josta emme nyt puhu) Efraimin siemenestä, jotka ovat joutuneet pakanakansojen joukkoon, ja pakanoista, jotka palaavat Israelin Jumalan luo, luopuen kaikista epäjumalista ja epäjumalan palveluksistaan. Tärkeää on, että ymmärrämme mitä/minkä iankaikkinen Jumala antaa meille kaikille uskoville, jotta voimme yhteen ääneen julistaa olevamme pyhä kansa. Me olemme Messiaan ruumis, olemme Hänen ruumiinsa jäseniä, mutta olemme myös kansakunta. Emme ole suuntaus. Haluaisin, että ottaisitte tämän nyt aivan tosissanne elämäänne. 

1. Piet. 2:9; Mutta te olette "valittu suku, kuninkaallinen papisto, pyhä heimo, omaisuuskansa, julistaaksenne sen jaloja tekoja", joka on pimeydestä kutsunut teidät ihmeelliseen valkeuteensa; 10. te, jotka ennen "ette olleet kansa", mutta nyt olette "Jumalan kansa", jotka ennen "ette olleet armahdetut", mutta nyt "olette armahdetut." 

Pyhä kansa, voitteko julistaa olevanne pyhä kansa. Me olemme pyhä kansa. Olemme Jumalan hankkima pyhä kansa, armahdetut. Me olemme myös papisto Melkisedekin järjestyksen mukaan. Se on meidän palvelutehtävämme. Emme me ole mikään uskonsuunta maapallolla. Silloin, kun meistä tulee yksi, Jumala paljastaa meille salaisuuden, Jumalan rakkauden salaisuuden.

Haluaisin muistuttaa teitä Josefin tarinasta. Josef oli patriarkka Jaakobin poika. Hänen omat veljensä hylkäsivät hänet ja juonittelivat häntä vastaan johtuen kateudesta. Sana kertoo meille Jeshuasta, Josefin pojasta, kärsivästä palvelijasta, jonka hänen veljensä hylkäsivät. Josefin kertomus on profeetallinen varjo Jeshua ben Josefin elämästä. Jeshua torjuttiin veljiensä taholta. 

Ei sen jäännöksen taholta, mutta muille, kansan loppuosalle hän oli kompastuskivi. Josef myytiin pakanoille, hänen veljensä heittivät hänet kaivoon ja he myivät hänet ismaelilaisille kauppamiehille 20 hopearahasta ja sitten hänet jälleen myytiin Egyptissä. Orja oli 30 hopearahan arvoinen. 

Jeesuskin myytiin pakanoille, hänet luovutettiin pakanoille. Jeshuaa, aivan samalla lailla kuin Josefiakin, kiusattiin, häntä yritettiin vietellä. Josefia Potifarin vaimon kautta ja Jeshuaa erämaassa ja kaikissa niissä koettelemuksissa, joita Hän kärsi. Kerrotaan, että Hän itkien rukoili ja huusi avukseen Jumalaa, joka voisi vapauttaa hänet kuolemasta. Häntä kuultiin Hänen kunnioittavan pelkonsa tähden. Ja vaikka Hän oli Poika, niin sen kautta, mitä Hän joutui kärsimään, Hän oppi kuuliaisuuden. Ja sitten, kun Hänet oli täydelliseksi tehty, Hänestä tuli iankaikkisen pelastuksen tekijä/tuoja kaikille niille, jotka ovat Hänelle kuuliaisia. Ja Jumala julisti Hänet ylipapiksi ainaisesti Melkisedekin järjestyksen mukaan. 

Muistetaan Josefia, joka nöyryytettiin, hänet vietiin vankilaan, siellä hän kärsi paljon, mutta sitten tuli päivä, jolloin Farao tarvitsi häntä unensa tulkitsemiseen ja Josef pääsi vankilasta valtaistuimelle. Näin Jeshuakin, Hänet nöyryytettiin syvästi, Hän kuoli, mutta Elohim/Jumala herätti Hänet kuolleista ja antoi Hänelle nimen, joka on ylitse kaikkien muiden nimien, jotta jokainen polvi notkistuisi Hänen edessään taivaassa, maan päällä ja maan alla ja että jokainen kieli tunnustaisi, että Jeshua on Herra Jumalan, Isän kunniaksi. Josef korotettiin ensimmäiseksi arvossa palvelijana Egyptissä. 

Hän otti Egyptissä pakananimen, SaafenatPaneah. Se oli Josefin nimi Egyptissä. Se oli nimi, jolla hänet Egyptissä tunnettiin. Josef pelasti kansat nälästä. Jeshua myös korotettuna on ottanut pakananimen Jeesus Kristus pelastaakseen kansakunnat, että jokainen, joka Hänen nimeänsä huutaa, pelastuisi. Älkäämme unohtako, että Josef oli heprealainen, mutta häntä ei tunnistettu heprealaisena. Egyptiläiset näkivät hänet egyptiläisenä, pääministerinä, joka pukeutui egyptiläisittäin. Hän puhui egyptiläisten kieltä ja kansa pelastui hänen kauttaan, koska maassa oli suuri nälkä. 

Jeesus Kristus, joka on Messiaan pakananimi, on se salaisuus, jota aikaisemmat sukupolvet eivät tunteneet. Kansakunnat ovat pelastuneet Jeesuksessa Kristuksessa. Eivät monet tiedä, että Jeesuksen Kristuksen takana on Juudan heimon leijona. Josef oli heprealainen, aivan niin kuin Jeshuakin on. 

Ylösnousemuksensa jälkeen, apostoli Johannes Ilmestyskirjassa sanoo, että hän oli arvollinen avaamaan sinetit. Tässä analogiassa Josefista näemme Jeesuksen mysteerin. Heprealainen, joka palveli kansakuntia kuin pakana . Kansakunnat huutavat Jeesuksen nimen puoleen ja he pelastuvat hänessä, mutta on olemassa verho mitä Hänen identiteettiinsä tulee Israeliin nähden. 

He näkevät hänet kyllä juutalaisena, mutta seurakuntien ja kirkkojen kaikki käytännöt ja kaikki niiden käsitykset ovat israelilaisesta perspektiivistä kummallisia. Mutta tämä on ollut Jumalan rakkauden työtä, joka on etsinyt sieluja pelastaakseen heidät. Ja että niistä ensimmäisistä, jotka ovat israelilaisia, (heistä) tulisi viimeisiä. Ja viimeiset, eli pakanat, olisivat ensimmäisiä, ettei kukaan voisi ylpeillä, koska Jumala on se, joka pelastaa, Jumala on se, joka lunastaa. Ei hän ole sidottu uskonnollisiin systeemeihin, vaan hän katsoo ihmisen sydämeen. Ja jokaisessa kansakunnassa se, joka Häntä pelkää ja tekee oikein, on Jumalan mielen mukainen ihminen. 

Joten tämän kertomuksen loppu: se miten Josef paljastaa itsensä veljilleen on jännittävä ja kaunis kuin taulu Josefin ja hänen veljiensä kohtaamisesta, jossa Josef paljastaa itsensä heille. Hän paljastaa heille todellisen identiteettinsä silloin, kun aika oli tullut. Aika, jolloin he saatoivat tunnistaa veljensä. 

Ja näinä kahtena viimeisenä tuhantena vuotena Israelin kansa ei ole voinut tunnistaa veljeään. Mutta tulee se päivä, josta Kirjoitukset sanovat; "vuodatan armon ja rukouksen hengen Jerusalemin ylle ja he tulevat näkemään Hänet, jonka he lävistivät. Ja he tulevat itkemään Häntä niin kuin itketään ainokaista". Sana muistuttaa meitä tästä. 

Meidän täytyy muistaa tämä: että kaikki on ollut Jumalan armoa. On ihana luku Raamatussa, jossa Israelin lapset, Josefin veljet puhuivat veljensä kanssa, Egyptin pääministerin kanssa, mutta he eivät ymmärtäneet toisiaan, he tarvitsivat tulkin. He eivät pystyneet keskustelemaan keskenään. Se "Messias" ei puhunut hepreaa. 

Uusi Testamentti on kreikaksi. Juutalaiset sanovat, että on parempi vaikka syödä sianlihaa kuin opetella kreikkaa. Eli tämä (Jeshua) ei voi olla se oikea Messias. Mutta Jumala on hyvä. Israelin lopullisen lunastuksen päivät lähestyvät. 

Kaikissa kansakunnissa taivaan alla Jumala ilmaisee itsensä. Ihmiset alkavat saada tietoa heprealaisista juurista. Efraimin siemen, Israelin siemen, on levinneenä kansakuntiin. Jumala on herättämässä sitä. Juutalaiset palaavat omalle perinnölleen. Meillä on todisteena Anusimit, heidän lapsensa kansakuntien joukossa. Juutalaiset, jotka kadottivat perintöosansa, mutta jotka palaavat kotiin. He palaavat Tooraan ja Messiaan luo.

Mutta Sana muistuttaa meitä, että kansakuntien uskovilla on kaksi valintamahdollisuutta. Me muistamme Ruutin, mooabilaisnaisen, ja Orpan, hänen kanssaminiänsä ja molempien asennoitumisen Noomiin, anoppiinsa. Kun Noomi halusi palata takaisin kotiinsa, Ruut sanoi; "Sinun kansasi on minun kansani ja sinun Jumalasi on minun Jumalani." Orpa palasi takaisin omien jumaliensa luo. 

Näistä sananpaikoista, joita olemme lukenee tänään, löydämme apostolin neuvon; Room. 15 Riemuitkaa kansat hänen kansansa kanssa. Tämä on kutsu. Se ei ole sellainen kutsu, jossa pakanauskovista tulisi juutalaisia, tai juutalaisista tulisi pakanauskovia. Vaan se kutsu on jokaiselle ja että he pysyisivät siinä. 

Saipa kutsun ympärileikattuna tai olematta ympärileikattu, tärkeintä on sydämen ympärileikkaus. Jokaisen pitää näytellä/esittää oma roolinsa (pysyä omassa roolissaan/omalla paikallaan). Kansakuntien uskovilla on paikka / rooli Israelin kanssaperillisinä, liiton perillisinä. 

1. Moos. 9:26 (Kertomus Noasta, kun hän juopui ja kirosi Kaananin.) 26. Vielä hän sanoi: "Kiitetty olkoon Herra, Seemin Jumala, ja olkoon Kanaan heidän orjansa. 27. Jumala laajentakoon Jaafetin, ja asukoon hän Seemin majoissa, ja Kanaan olkoon heidän orjansa. Tämä on mielenkiintoista. Sana puhuu meille Seemistä. Kymmenen sukupolvea Seemin jälkeen sukupolvien linjassa syntyi Abraham. 

Sanassa puhutaan myös Jaafetista. Kansakuntien listassa 1. Mooseksen kirjassa, luvussa 10, Jaafetista puhutaan eurooppalaisten kansakuntien isänä, heidän joukossaan on myös Jaavan. Mutta on tärkeä tietää, että symbolisesti, vertauskuvallisesti Sana on puhunut meille, että Jumala on Seemin Jumala. Sillä Seemin kautta maailmaan tulee ilmestystieto. Kreikka on kyllä antanut maailmalle demokratian ja filosofian, Rooma antoi juridisen lain ja tasavaltalaisjärjestykset. Mutta Israelin kautta, Seemin kansan kautta tulee ilmestystieto. 

Näin Jeesus sanoi; Pelastus on juutalaisista, siis Seemin Jumalasta symbolisessa mielessä. Jaafet on pakanakansat ja kanaanilaiset ovat myös pakanoita, epäjumalan palvelijoita, jotka eivät käänny Jumalan puoleen 

1. Moos. 9:27 sanotaan: Jumala laajentakoon Jaafetin, ja asukoon hän Seemin majoissa, ja Kanaan olkoon heidän orjansa. Asukoon hän Seemin majoissa. Kansakuntien uskovat, heidät on kutsuttu asumaan Seemin majoissa. Heidät on kutsuttu olemaan lähellä Seemin majaa, temppeliä. 

Niin kuin Paavali on sanonut meille: Room. 15:10; Ja vielä on sanottu: "Riemuitkaa, te pakanat, hänen kansansa kanssa." Iloitkaa kansakunnat hänen kansansa kanssa. 

Joten yhteenvetona: katsotaan, mitä on puhuttu, sen käytännöllistä puolta. Kaikella opetuksella on myös käytännöllinen päämäärä, tavoite. Olemme nyt ensin nähneet Jeshuan, joka on Juudan heimon leijona, ympärileikattujen palvelija. Ja olemme nähneet Jeesuksen, Josefin pojan ja paikan, mikä pakanoilla on Seemin majoissa, lähellä Israelia, jossa on ilmestystieto. Jos pakanat ovat saaneet kaikki Israelin hengelliset hyvyydet, rikkaudet, heidän pitäisi olla kiitollisia siitä. 

Eivät kansakuntien jäsenet ole toisen luokan jäseniä, koska Jumalan tarkoitus oli luoda yksi uusi ihminen. Kaikki, jotka ovat kastetut Jeshua Messiaaseen, he ovat pukeutuneet Messiaaseen eikä hänessä ole juutalaista eikä kreikkalaista, ei orjaa eikä vapaata, ei ole miestä eikä naista, vaan yksi ruumis ja yksi uusi ihminen, uusi luomus, sisäisen muutoksen luomus, uusi sydän, uusi henki niin kuin profeetat puhuivat. Tämä on Messiaan ruumiin ilmestys maan päällä. 

Mutta perusta ja kirjoitukset, Messias ja kaikki siunaukset ovat aivan selvästi israelilaisia. Ja tämä on profeetallinen jatkuvuus. Eli meillä on jotain tärkeää, mitä voimme viedä täältä mennessämme. 

Tämä, mitä olemme täällä puhuneet, tulee palvelemaan meitä monissa asioissa. 

1. Jumala on nostamassa armeijaa. Armeijaa, joka tulee taistelemaan Amalekia vastaan. Maailmaan on tulossa suurin antisemitismin aalto, jota historia on koskaan nähnyt. Vielä pahempi kuin Holokaustin aikaan. Ja nämä heprealaiset juuret ovat vastalääke sille antisemitismille. Kymmenen miestä kansakunnista tarttuu juutalaisen tsitsiteihin/viitan liepeisiin ja sanoo, että me haluamme kulkea teidän kanssanne, koska olemme kuulleet, että Jumala on teidän kanssanne. 

2. On suuri taistelu ja suuri armeija, jonka Jumala on nostamassa tällä paikalla. Se taistelu käydään meidän mielissämme. Sana sanoo, että meidän täytyy repiä alas kaikki ajatukset ja kaikki argumentit, jotka nousevat Jumalan tuntemista vastaan, ja vangita kaikki ajatukset kuuliaisiksi Messiaalle. Historiallinen kristinusko on ottanut vastaan kreikkalais-roomalaisen ajatuksen mallin. Profeetta Sakaria sanoo; Sak. 9:13-14; Sillä minä jännitän Juudan jousekseni, panen siihen nuoleksi Efraimin ja nostan sinun poikasi, Siion, sinun poikiasi vastaan, Jaavan, ja teen sinut sankarin miekan kaltaiseksi. Herra on näkyvä heidän yllänsä, ja hänen nuolensa lähtee kuin salama. Herra, Herra puhaltaa pasunaan ja kulkee etelän myrskytuulissa. 

Meitä kehotetaan uudistamaan mielemme, muuttamaan tapamme ajatella, sillä me olemme saaneet perinnön, kreikkalaisen, hellenistisen ajatusperinnön. Älkäämme unohtako, että monet kirkkoisistä olivat kreikkalaisia ja he ovat jättäneet meille sellaisen ajatustavan, joka ei ole kirjoitusten mukainen. Mutta muistetaan, mitä Roomalaiskirje 3:1 sanoo. Siinä kysytään: Mikä etu on olla juutalainen, tai mitä ympärileikkaus hyödyttää. Paljonkin, koska heille on luotettu Jumalan Sana. 

Eli meillä on taistelu antisemitismia vastaan ja - uusi heprealainen ajattelutapa. Ja meidän täytyy myös päästä vapaaksi siitä (kreikkalaisesta) perimästämme pakanuudesta, epäjumalanpalveluksesta. Kun Jaakob kohtasi Jumalan ja meni palvomaan Häntä sen jälkeen, kun hän oli taistellut Penielissä. Siellä haudattiin kaikki pakanalliset esineet tammen alle ja he pesivät vaatteensa. 

Jumalalla on sana. 2. Korinttolaiskirjeessä ja tämän sanoo pakanoiden opettaja Paavali: 2. Kor. 6:14-7:1; Älkää antautuko kantamaan vierasta iestä yhdessä uskottomien kanssa; sillä mitä yhteistä on vanhurskaudella ja vääryydellä? Tai mitä yhteyttä on valkeudella ja pimeydellä? Ja miten sopivat yhteen Kristus ja Beliar? Tai mitä yhteistä osaa uskovaisella on uskottoman kanssa? Ja miten soveltuvat yhteen Jumalan temppeli ja epäjumalat? Sillä me olemme elävän Jumalan temppeli, niin kuin Jumala on sanonut: "Minä olen heissä asuva ja vaeltava heidän keskellään ja oleva heidän Jumalansa, ja he ovat minun kansani." Sen tähden: "Lähtekää pois heidän keskeltänsä ja erotkaa heistä, sanoo Herra, älkääkä saastaiseen koskeko; niin minä otan teidät huostaani. ja olen teidän Isänne, ja te tulette minun pojikseni ja tyttärikseni, sanoo Herra, Kaikkivaltias." Koska meillä siis on nämä lupaukset, rakkaani, niin puhdistautukaamme kaikesta lihan ja hengen saastutuksesta, saattaen pyhityksemme täydelliseksi Jumalan pelossa. 

Herra tulee hakemaan puhtaan neitsyen, joka on valmistettu miehellensä. Ja hän kutsuu morsiantaan puhdistautumaan kaikesta, mikä saastuttaa. Me tiedämme, että historiallisessa kristinuskossa on valtava kristillispakanallinen sekasotku, joka on saatu perintönä. Jotkut sanovat, että ei sillä nyt ole väliä. 

Mutta kansakuntien apostoli Paavali ei ole samaa mieltä tämän asian kanssa. Ei ole mitään yhteen sopivaa: valo ja pimeys eivät sekaannu keskenään. Alusta lähtien Jumala erotti valon pimeydestä. Me emme voi tehdä sitä. Ei ole olemassa sellaisia sekoituksia. Jumala vaatii täydellistä antautumista ja puhdistautumista jotta hän voi siunata kansaansa. Eli tiivistäen: Meillä on vastalääke antisemitismiin. 

Täällä on armeija antisemitismia vastaan, jolla on jo hallussaan aseet siihen taisteluun. Meillä on taistelu vanhaa mieltämme vastaan, vanhoja käsitteitä vastaan. Mitä enemmän me etsimme Uudesta Testamentista heprealaisesti (heprealaisista juurista käsin), sitä enemmän ja paremmin voimme oppia tuntemaan Jumalan tahtoa, joka on täydellinen. 

Me erottaudumme pakanuudesta noustaksemme askelman ylemmäs, jotta voimme vaeltaa Hänen kasvojensa edessä ja olla täydelliset. "Lähtekää heidän keskeltään kansani. Älkää koskeko saastaiseen ja minä otan teidät vastaan" näin Kirjoitukset sanovat meille. Ymmärtäväiset tulevat ymmärtämään. 

Matt. 13:33; Taas toisen vertauksen hän puhui heille: "Taivasten valtakunta on hapatuksen kaltainen, jonka nainen otti ja sekoitti kolmeen vakalliseen jauhoja, kunnes kaikki happani." Taivasten Valtakunta (Kuningaskunta) on hapatuksen kaltainen. Sana yhdistää aina hiivan syntiin. Yleensä pakanallisesti suuntautuneet selittävät, että tämä tarkoittaa Taivasten valtakunnan kasvamista/laajentumista. Mutta Kirjoitukset todistavat, että hiiva tai hapatus kertoo synnistä. Eli Taivasten Valtakunta on hyvin samankaltainen kuin taikina, jonka nainen otti. Kuka tämä nainen on. Galatalaiskirjeessä Jumala puhuu liitoista. Hän käyttää kuvaa naisista. 

Esimerkiksi vanhasta liitosta Siinailla käytetään nimitystä Hagar, koska hänen lapsensa syntyivät orjuuteen. Ei niin, että Toora olisi paha, vaan luonnollisessa lihassaan, olemuksessaan, ihminen ei voi sitä pitää. Ja Uutta Liittoa verrataan Saaraan. Hän synnyttää lapsia vapauteen. Niin kuin Iisak, me olemme vapaan äidin lapsia. Joten Sana puhuu meille Ilmestyskirjassa prostituoidusta hengellisessä mielessä. Ilmestyskirjassa puhutaan myös naisesta, jonka nimi oli Iisebel, joka toimitti hapatusta Tyatiran seurakuntaan. 

On tapahtunut niinkuin silloin kun nainen pani hapatusta kolmeen vakalliseen jauhoja. Kolme enkeliä meni Abrahamin kotiin ja Saara otti myös kolme mitallista jauhoja ja tarjosi happamatonta leipää näille enkeleille. Pitää ymmärtää, että Kirjoituksissa jauholla on merkitys, se on leipää ja se tarkoittaa myös Kristuksen opetusta, oppia. Nainen laittoi hapatusta siihen taikinaan. 

Tiedämme, että ensimmäisinä vuosisatoina apostolien jälkeen, kun seurakunta erosi heprealaisista juuristaan, tuotiin oppiin tätä hapatusta. Jos yhdistämme tämän kertomukseen Josefista; Josef eli maassa, joka oli täysin pakanallinen, epäjumalia palvova pakanallinen Egypti. Josef meni naimisiin pakana-naisen kanssa, jonka nimi oli Aasenat. Hän oli pappi Poti-Feran tytär. 

Se, mitä haluaisin sanoa on, että hiiva tai hapate suurentaa määrää, se saa taikinan kasvamaan. Siitä tulee valtava. Lopulta hiiva kuitenkin pilaa sen. Jos hiiva pysyy siinä kauan, niin se särkee koko taikinan. Kun kirkko sitten omi kaikki pakanakäytännöt, Jumala salli sen tuovan oppinsa koko maailmaan. Kaikki kansat ottivat sitten omista pakanallisista käytännöistään ja taustoistansa asioita ja sotkivat kristinuskoon, joka levisi kautta maailman. Me näemme sen jopa täällä Suomessa lähtien pääsiäismunista. 

Nainen siis laittoi hapatetta hyvään jauhoon ja niin viesti kiiri joka puolelle maailmaa. Meillä on tällainenkin ihme, että joku puhuu Mooseksesta Keski-Afrikassa, eli kristinusko laajeni joka puolelle. Mutta hiivan lopputulos on korruptio, turmelus. Se turmelee Jumalan kansan Sanan opetuksen. Jumala kutsuu meitä nyt puhdistautumaan ja riisuutumaan kaikesta pakanuudesta. 

1. Ei antisemitismille 

2. Ei kreikkalaiselle filosofialle 

3. Riisuuntuminen kaikesta pakanuudesta 

4. Meidän täytyy ymmärtää kansakuntien uskovien rooli. Room. 11:11; Minä siis sanon: eivät kaiketi he ole sitä varten kompastuneet, että lankeaisivat? Pois se! Vaan heidän lankeemuksensa kautta tuli pelastus pakanoille, että he itse syttyisivät kiivauteen. Kansakuntien uskovilla on profeetallinen rooli saattaa Israel kateelliseksi. Se lihan mukainen Israel, joka ei ole ottanut vastaan Messiasta, joka ei ole syntynyt ylhäältä. Mooseksen profetia 5. Moos. 32:21; He ovat herättäneet minun kiivauteni jumalilla, jotka eivät jumalia ole, ovat vihoittaneet minut turhilla jumalillansa; niin minäkin herätän heidän kiivautensa kansalla, joka ei ole kansa, vihoitan heidät houkalla pakanakansalla. 

Jumala tekee israelilaiset kateellisiksi. Se, mitä täällä nyt tapahtuu, tekee heidät kateellisiksi. He tulevat sanomaan, että nämähän ovat ottaneet omakseen sen, joka oikeasti on minun. He varastavat minun perintöni. Niin kauan kuin kristityt kulkevat pakanuudessa, juutalaiset eivät tule kateellisiksi. Jeesus on heille pakana. Meillä on sellainen rooli ja tehtävä, että herätämme Israelin kateuden. 

5. Meidän annetaan tehdä yhteistyötä. Ykseys Messiaassa. Jotkut sanoivat Paavalin aikana, että minä olen Paavalin puolella, minä olen Apolloksen puolella, minä olen Kristuksen puolella. Paavali sanoo; Kuoliko Paavali teidän puolestanne. On yksi ruumis, on yksi lauma, yksi paimen, yksi pyhä kansakunta. Ja meidän täytyy vaatia sitä. Jos Jumala hyväksyy sen, joka on kääntynyt Messiaan puoleen, mikä minä sitten olen etten hyväksyisi häntä? Nykyään jokaisella ryhmällä on oma nimensä, eikä yhden uskonsuunnan pastori koskaan tule toisen uskonsuunnan pastorin kokoukseen. Sehän on Baabelia. Siellä sotkettiin kielet. He eivät voineet puhua enää toisilleen, se on mahdotonta. 

Jumala kutsuu meidät jälleen muodostamaan sen, mikä oli silloin ensimmäisinä vuosisatoina, koska ihmiskunnan lunastuksen huippu on Israelin totaalinen lunastus. 

Lopetan tällä tekstillä: Room. 11:11-15; Minä siis sanon: eivät kaiketi he ole sitä varten kompastuneet, että lankeaisivat? Pois se! Vaan heidän lankeemuksensa kautta tuli pelastus pakanoille, että he itse syttyisivät kiivauteen. Mutta jos heidän lankeemuksensa on maailmalle rikkaudeksi ja heidän vajautensa pakanoille rikkaudeksi, kuinka paljoa enemmän heidän täyteytensä! Teille, pakanoille, minä sanon: Koska olen pakanain apostoli, pidän minä virkaani kunniassa, sytyttääkseni, jos mahdollista, kiivauteen niitä, jotka ovat minun heimolaisiani, ja pelastaakseni edes muutamia heistä. Sillä jos heidän hylkäämisensä on maailmalle sovitukseksi, mitä heidän armoihin-ottamisensa on muuta kuin elämä kuolleista? 

Room 11:25-27; Sillä minä en tahdo, veljet - ettette olisi oman viisautenne varassa - pitää teitä tietämättöminä tästä salaisuudesta, että Israelia on osaksi kohdannut paatumus - hamaan siihen asti, kunnes pakanain täysi luku on sisälle tullut, 26. ja niin kaikki Israel on pelastuva, niin kuin kirjoitettu on: "Siionista on tuleva pelastaja, hän poistaa jumalattoman menon Jaakobista. Ja tämä on oleva minun liittoni heidän kanssaan, kun minä otan pois heidän syntinsä."